İSLAMİ İLİMLER PDF KİTAPLIĞI

| Dinler Tarihi |
Büyük Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi
Abdülkadir İnan - Tarihte ve Bugün Şamanizm
Abdulkadir Sipahi - Türk Halk İnançlarında Büyü Ve Büyü ile İlgili Uygulamalar
Abdullah Rıza Ergüven -Tanrıları Nasıl Yarattık
Abdurrahman Küçük & Günay Tümer - Dinler Tarihi

Abdurrahman Küçük - Gizli Yahudi Cemiyetleri
Abdurrahman Küçük - Dönmeler Tarihi
Abraham Galante - Sabetay Sevi Ve Sabetaycıların Gelenekleri

A.Ekrem Ülkü - Kabala
Ahmet Akıncı - Kabala ''Sınırsız''a Yolculuk

Al Erbaş - Yaşayan Dünya Dinleri
Alain de Botton - Ateistler İçin Din
Alban G.Widgery - Tarih Boyunca  Büyük Öğretiler
Albert Champdor - Eski Mısırın Ölüler Kitabı
Albert M.Besnard,Olivier Clement,Roger Mehl - Hıristiyan İlahiyatı
Ali Gülşehri,Resul Tosun - Nusayrilik ve Suriyede Nusayri Zulmü
Ali Hilmi Ömer - İsa Meselesi

Ali İhsan Yitik - Hind Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasuh İnancıyla İlişkisi
Ali Osman Kurt - Ezra Önderliğinde Yahudiliğin Yeniden Yapılandırılması
Ali Şeriati - Dinler Tarihi
Alice K.Turner - Cehennemin Tarihi
Alina Reyes - Lilith
Andrey V. Anohin - Altay Şamanlığına Ait Materyaller
Annemarie Schimmel - Dinler Tarihine Giriş

Annemarie Schimmel - Sayıların Gizemi

Apokrif Yahudi Metinleri
Arnold J.Toynbee - Tarihçi Açısından Din

Asiye Aydın - Yahudilik'te Kurban Fenomeni

«Aytunç Altındal Kitapları»
Baki Adam - Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat
Baki Adam - Yahudilik ve Hıristiyanlık
Baran Tekin - Mani ve Öğretileri
Bilim Araştırma Grubu - Hz.İsa-Evrensel Sevgi Elçisi
Birant Esinoğlu - Dinlerin Gizemi

Bülent Şenay - İlk Rafizi Hıristiyan Kilisesi - Markunilik
Brian Morris - Din Üzerine Antropolojik incelemeler
Bronislaw Malinowski - Büyü,Bilim ve Din

Cemâleddîn Şarkâvî - Hıristiyanlıkta Pavlus Gerçeği
David Hume - Din Üstüne
Dinler Tarihi Ansiklopedisi 1

Dinler Tarihi Ansiklopedisi 2
Dinler Tarihi Ansiklopedisi 3
D.M.Dunlop - Hazar Yahudi Tarihi
D.S.Sarma - Hint Dini Tarihine Giriş
Dion Fortune - Mistik Kabala
Edouard Schuré - İnsanlığı Aydınlatan Büyük İnisiyeler
Edward Evans Pritchard - İlkellerde Din
 
Eıno Sormunen - Martin Luther Kutsal İnanç Adamı
Elie Wiesel - Bugünün Yahudisi
Emine Ersöz - Manu Kanunnamesine Göre Hinduizm
Engin Akgün - Türk Dünyasında Din ve Gelenek Üzerine:

Ergün Candan - Atalarımızın Gök Tanrı Dini
Eric J.Sharpe - Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram
Erik Hornung - Kadim Mısır Ötedünya Kitapları
Erik Hornung - Mısır Tarihi
Erhan Altunay - Paganizm ~ I Kadim Bilgeliğe Giriş
Erhan Altunay - Paganizm ~ II Mezopotamya ve Mısır
Eshat Ayata - Zerdüşt ~ Avesta

Faruk Arslan - Keşmirde Hz.İsa Efsanesi
Faruk Yılmaz - Dinlerin Kökeni
Felicien Challaye - Dinler Tarihi

Ferhan Ercan - Dinsel Şiddet
Francis Dvornik - Konsiller Tarihi,İznik'ten II.Vatikan'a

Frithjof Schuon - Dinlerin Aşkın Birliği
Fuat Aydın - Bir Sessizliğin ya da Yhvh’nin Tarihi-YHVH’nin Telaffuz Edilmeme Olgusu

Fuzuli Bayat - Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı

Georges Bataille - Din Kuramı ( İnsanlaşma Sürecinde Din'in oluşumu)
Georges Corm - 21. Yüzyılda Din Sorunu

Gerald Messadie - Davud

Gershom Scholem - Sabetay Sevi~Mistik Mesih
Gürbüz Erginer - Kurban~Kurbanın Kökenleri ve Anadoluda Kurban Ritüelleri
Hakkı Demirel - Tevrat
Halikarnas Balıkçısı - Anadolu Tanrıları
Hanna Dolabani - Azizlerin Şefaati (trc.P.Gabriyel Akyüz)
Hartmuth Schmökel - Sümer Dini ~ I

Hartmuth Schmökel - Sümer Dini ~ II
Harold Lamb - Haçlı Seferleri Demir Adamlar ve Azizler

Hayrullah Örs - Musa ve Yahudilik
Hikmet Tanyu - Dinler Tarihi Araştırmaları

Hikmet Tanyu -Türklerin Dini Tarihçesi
Hikmet Tanyu - Türklerde Taşlarla İlgili İnanışlar
Hikmet Tanyu - İslamdan önce Türklerin Tek Tanrı İnancı
Hüseyin G.Yurdaydın - Dinler Tarihi

Ilgaz Zorlu  - Evet Ben Selanikliyim Türkiye Sabetaycılığı
Israel Shahak - Yahudi Tarihi~Yahudi Dini

İsa Tatlıcan - Hıristiyanlığın Gizli Tarihi
İsmail Tokalak - Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü

James G. Frazer - Altın Dal 1

James G. Frazer - Altın Dal 2
James H.Charlesworth - Eski Ahit'in Apokrif Kitapları
Janet Hamilton - Bizans Döneminde (650-1405) Hıristiyan Düalist Heretikler
Jean Calvin - Hristiyan İnancının Temelleri - 1

Jean Calvin - Hristiyan İnancının Temelleri - 2
Jean Calvin - Hristiyan İnancının Temelleri - 3
Jean Calvin - Hristiyan İnancının Temelleri - 4
John Meslier - Sağduyu,Tanrısızlığın İlmihali
Jose Saramago - İncil'deki İkinci İsa

Joseph Kastein - Sabetay Sevi İzmirli Mesih
Josh McDowell - Hüküm Gerektiren Kanıt (İncil Tarihi Savunması)
Judith Tarr - Haç ve Hançer Roman

Julian Baldick - Hayvan ve Şaman

James M.Robinson - Yahuda İncili'nin Sırları
K.Bihlmeyer,H.Tuchle - I.ve IV.Yüzyıllarda Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunda Tek Tanrıcılığın Zaferi
Kim Knott - Hinduizmin ABC'si
Korhan Kaya - Hint Mitolojisi Sözlüğü

«Kürşat Demirci Kitapları»
Lev Nikolayeviç Tolstoy - Tanrının Egemenliği İçinizdedir
Levent Öztürk - Haçlı Seferlerine Kadar Abbasiler Döneminde Hristiyanlar
Levi Strauss - Din ve Büyü
 
Luis Espinoza - Chamalu Yüreğin Yolu And Şamanların Bilgelik Öğretisi
Lütfi Kaçan - Ahid Sandığı
Lynn E. Roller - Ana Tanrıça'nın İzinde
M.Yıldız - Dinlerde İç Yolculuklar: Riyazetin Kökenine Dâir
M.P. Hall - Tüm Çağların Gizli Öğretileri
Mahmut Nana - Yahudi Tarihi
Marc Auge - Paganizmin Dehası

Martin Lings - Antik İnançlar Modern Hurafeler
Max Heindel - Gül-Haç Evren Kavramı 
Mehmet Alıcı - Mecusi Geleneğinde Tektanrıcılık ve Düalizm İlişkisi
Mehmet Aydın - Hristiyan Genel Konsilleri ve II.Vatikan Konsili
Mehmet Berk Yaltırık - Eski Türklerde Büyü ve Büyücülük
«Mircea Eliade Kitapları»
Michael Baigent - İsa Yazmaları
Michael Baigent,Richard Leigh - Tapınak Şövalyeleri Mabet ve Loca
Michael Baigent,Richard Leigh,Henry Lincoln - Tapınak Şövalyeleri Mesihin Mirası
Michael Baigent,Richard Leigh,Henry Lincoln - Tapınak Şövalyeleri Kutsal Kan Kutsal Kase

Michael Laitman - Kabala

Mim Kemal Öke - Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar
Mormon Kitabı ~ İsa Mesih Hakkında Başka Bir Tanıklık

Muhammed Ebu Zehra - Hristiyanlık Üzerine Konferanslar

Muazzez İlmiye Çıg - Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni
Mustafa Ünal - Din Fenomenolojisi ~ Tarihçe Yöntem Uygulama
Necip Fazıl Kısakürek -Yahudilik, Masonluk, Dönmelik

Necmettin Ersoy - Semboller ve Yorumları 1-2
Nevill Drury - Şamanizm  - Şamanlığın Öğeleri

Özden Gül Ötker - Sümerlilerin Dini İnanç ve Adetleri
Paul Johnson - Yahudi Tarihi
Paul N.siegel - Dünya Dinleri ve İktidar

Perle Epstein - Kabala

Richard Elliott Friedman - Kitabı Mukaddes'i Kim Yazdı

Richard E. Rubenstein - İsa Nasıl Tanrı Oldu
Rinaldo Marmara - İstanbul Latin Cemaati ve Kilisesi
Robert Chaney - Antik Çağdan Günümüze Kadar Essenîler ve Sırları

Robert Winston - Tanrının Öyküsü
Saadettin Gömeç - Şamanizm ve Eski Türk Dini
Saime Tuğrul - Ebedi Kutsal Ezeli Kurban

Sandra Ingerman - Şamanik Yolculuk
Sean Martin - Katharlar

Sean Martin - Gnostikler
Selim Yeniçeri - Tibet'in Ölüler Kitabı
Serpil Akbıyık - Babil Esaretinin Yahudiler Üzerindeki Etkileri
Sibel Özbudun - Ayinden Törene

Swami B.R.Sridhar - Srimad Bhagavad-gitå~Güzel Tanrı’nın Gizli Hazinesi

Swami Nikhilananda - Hinduizm
Şaban Kuzgun - Dört incil, Farklılıkları ve Çelişkileri
Şaban Kuzgun - Hristiyan Batı Kültürünün Ana Kaynağı Kitab-ı Mukaddesin Kutsallığı Üzerine
Şaban Kuzgun - Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi-Hazar ve Karay Türkleri

«
Şinasi Gündüz Kitapları»
Şule Burul - Yahudi Mistisizm ~ Kabala
İ n c i l - Sevinç Getirici Haber

B a r n a b a s   İ n c i l i

M a t t a   İ n c i l i
P h i l i p   İ n c i l i
T i b e t   İ n c i l i
T e v r a t

Kutsal Kitap - Eski ve Yeni Antlaşma - Tevrat~Zebur~İncil
Timothy Freke,Peter Gandy - İsanın Gizemleri Gerçek İsa Bir Pagan Tanrısımıydı 
Thomas Michel - Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş

Walter Burket - İlkçağ Gizem Tapıları
Walter Ruben - Buddhizm Tarihi
Walter Ruben - Budizm

W.B. Crow - Büyünün Cadılığın ve Okultizmin Tarihi
Vedaçarya David  Frawley - Yoga ve Ayurveda 
Yakup Aygil - Hıristyan Türklerin Kısa Tarihi
Yakup Aygil - Turanlı Hıristiyanlar

Yaşar Kalafat - Kamizm - Şamanizm

Zaferül-İslâm Han - Yahudilikde Talmudun Mevkii ve Prensipleri

Ziya Pasa - Engizisyon Mahkemeleri
Zühtü Uray -T a n r ı

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol